Jeg vil bli helsefagarbeider – med ABC til fagbrev

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et undervisningsopplegg med veiledning i praksis som gir deltakerne mulighet til å ta eksamen i helsefagarbeiderfaget. Modellen bygger på eksisterende opplæringsmodeller som Eldreomsorgens ABC og Demensomsorgens ABC.

 

 

 

Informasjon til deltakere i ABC uten relevant helsefagutdanning

Aktuelle deltakere
Deltakere fra Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC uten helsefaglig utdanning.

Kartlegging av kompetanse
Ut fra vårt registreringsskjema kartlegges deltakernes kompetanse, på bakgrunn av tidligere utdanning (skolegang) og arbeidserfaring. Deltakere som vil ha nytte av en realkompetansevurdering får veiledning om hvordan denne prosessen foregår.

Opplæringsplan
Alle får sin egen opplæringsplan med opplysning om hva de trenger av opplæring i teori og praksis. Opplæringstiden vil variere ut fra tidligere kompetanse og arbeidserfaring.

Se Introduksjonsfilm om ABC til fagbrev

Arbeidsgivers rolle
Arbeidsgiver informeres om prosjektet og godkjenner deltakelsen. Arbeidsgiver har ansvaret for å utnevne en veileder som gir opplæring og veiledning til deltakeren i praksis under opplæringen. Dersom det er nødvendig kan arbeidsgiver tilrettelegge for hospitering ved andre arbeidsplasser i kommunehelsetjenesten. Arbeidsgiver får tilbud om deltakelse på veilederkurs sammen med veileder.

Veiledning 
Alle deltakerne i prosjektet får tildelt en veileder (en kollega) som er hjelpepleier, omsorgsarbeider eller helsefagarbeider. Veilederen gir opplæring og veiledning i arbeidsoppgave som ligger inn under helsefagarbeiderens ansvars- og kompetanseområde. Prosjektet har utarbeidet et logghefte til bruk i praksis.

Undervisning 
Undervisningen følger læreplanen i helsearbeiderfaget og er organisert med fire samlinger av fem dagers varighet og bruk av et klasserom på nett. Melom samlingene følger deltakerne undervisningen via nett etter oppsatt plan, med forelesninger og innleveringsoppgaver.

Pensum
ABC – permene
Lærebøker i Helsearbeiderfaget (Gyldendal undervisning) 

Kostnader
Oppfølging og undervisningen fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse er gratis i prosjektperioden. Kostnader til  ABC-permene dekkes av prosjektet, og lærebøker kan lånes fra biblioteket ved Kompetansetjenesten. Kostnader i forbindelse med samlingene (reise og opphold) i studiet og eksamensavgifter dekkes av Aldring og helse etter nærmere avtale. Deltakerne søker permisjon/fri hos arbeidsgiver for å delta på samlingene. Aldring og helse dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste. 

Arbeidsgiver kan søke om opplæringsmidler fra fylkesmannen til deltakere i prosjektet jfr. Kompetanseløftet 2015.

Oppstart
Etter avtale med prosjektledelsen.

Tidsperspektiv
Avhenger av tidligere kompetanse og arbeidserfaring. Den teoretiske opplæringen varer i 1 1/2 år.

Påmelding 
Påmelding skjer ved at registreringsskjemaet fylles ut og returneres til Kompetansesenteret per post:


Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Jeg vil bli helsefagarbeider - med ABC til fagbrev
Postboks 2136
3103 Tønsberg

eller elektronisk via e-post til prosjektledelsen.

Deltakeren, arbeidsgiver og veileder vil bli invitert til et møte med prosjektledelsen.
Ta gjerne kontakt med oss for utdypende informasjon!
Link til brosjyre

Link til Registreringsskjema

Registreringsskjema pdf