22.03.2017

– Demens er i en særstilling som samfunnsutfordring. Det sa forskningssjef Geir Selbæk ved Aldring og helse på gårsdagens toppmøte om hjernesykdommer.

Les mer
21.03.2017

Mild kognitiv svikt (MCI) er et mulig forstadium til Alzheimers sykdom. Det er allikevel knyttet usikkerhet til hva som skiller personer med MCI som senere utvikler Alzheimers sykdom fra de som ikke gjør det.

Les mer
17.03.2017

En ny opplæring om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt er nå tilgjengelig. En slik opplæring har i større og større grad vært etterspurt av pleie- og omsorgspersonell i kommunene.

Les mer
17.03.2017

I dag finnes det ingen god oversikt over hvor mange som har demens og kognitiv svikt i Norge. En ny forekomstundersøkelse presenteres på temadag om eldrehelse i Levanger i dag. Den skal gi estimater for hvor mange som har demens og annen kognitiv svikt her i landet.

Les mer
14.03.2017

To av de vanligste former for demens blant personer under 65 år er Alzheimer demens og frontotemporallapsdemens. Det er lite forskning som spesifikt har fokusert på ektefellene til yngre personer med frontotemporallapsdemens, og deres erfaringer og behov.

Les mer
15.03.2017

I dag blir verdens deliriumdag markert for første gang. Til tross for at delirium er vanlig og alvorlig, blir diagnosen ofte oversett.

Les mer
06.03.2017

Den første sommerleiren for barn som har en forelder med demens ble arrangert i 2016. Vi følger opp med ny sommerleir i år.

Les mer
01.03.2017

På nettsiden www.hvakanhjelpe.no kan personer med demens og kognitiv svikt og deres pårørende finne hjelpemidler de kan bruke i hjemmet. Visningsleiligheten på Aker sykehus har blitt utvidet med et nytt virtuelt rom.

Les mer
28.02.2017

På den siste dagen av februar møttes Aldring og helses faglige referansegruppe for å diskutere årsmeldingen for 2016. Før referansegruppen skulle jobbe med sine innspill til årsmeldingen, presenterte Aldring og helses ledelse hovedpunkter fra hva som var blitt gjort i 2016 og fikk også anledning til å diskutere fremtidig strategi for Aldring og helse.
Les mer
28.02.2017

Det er en klar sammenheng mellom skrøpelighet og psykiske plager, i følge ny studie. Men skrøpelighet alene ser ikke ut til å ha effekt på utvikling av depresjon.

Les mer