01.03.2017

På nettsiden www.hvakanhjelpe.no kan personer med demens og kognitiv svikt og deres pårørende finne hjelpemidler de kan bruke i hjemmet. Visningsleiligheten på Aker sykehus har blitt utvidet med et nytt virtuelt rom.

Les mer
28.02.2017

På den siste dagen av februar møttes Aldring og helses faglige referansegruppe for å diskutere årsmeldingen for 2016. Før referansegruppen skulle jobbe med sine innspill til årsmeldingen, presenterte Aldring og helses ledelse hovedpunkter fra hva som var blitt gjort i 2016 og fikk også anledning til å diskutere fremtidig strategi for Aldring og helse.
Les mer
28.02.2017

Det er en klar sammenheng mellom skrøpelighet og psykiske plager, i følge ny studie. Men skrøpelighet alene ser ikke ut til å ha effekt på utvikling av depresjon.

Les mer
27.02.2017

Avstand til menneskene rundt. Avhengighet av andre. Opplevelse av å være en byrde. - Det er noe av det mennesker med demens forteller når de blir spurt om hvordan demenssykdommen påvirker deres forhold til andre mennesker, sier forsker Siren Eriksen i Aldring og helse.

Les mer
17.02.2017

I Aulerødveien botiltak for personer med psykisk utviklingshemning utenfor Tønsberg studerer halvparten av de fast ansatte på Fagskolen Aldring og helse. Og hele staben på tjue er i læringsmodus.

Les mer
13.02.2017

Velferdsteknologien vil i fremtiden stå sentralt, for å gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med demens og deres pårørende. Til det trengs det kompetanse.

Les mer
10.02.2017

En ny intervensjonsstudie fra USA undersøker om fedme og relaterte kneproblemer hos eldre kan bekjempes med vektreduksjonsprogram i lokalsamfunnet der folk bor.

Les mer
10.02.2017

Det er tidligere vist at det er en sammenheng mellom hvor aktiv man er mentalt og forekomst av kognitiv svikt. Det har så langt vært lite kunnskap om hvorvidt høy grad av mentalt stimulerende aktivitet minker risikoen for senere å utvikle kognitiv svikt.

Les mer
10.02.2017

Aldring og helse var invitert til møte med Sametingets eldreråd denne uken i Trondheim. På agendaen sto demens og Aldring og helses informasjonsarbeid rettet mot personer med samisk kulturbakgrunn.

Les mer
07.02.2017

Yngre personer med demens opplever endringer i sin egen identitet, mens pårørende opplever endringer i relasjonen og i forholdet. Begge parter kan oppleve sorg, isolasjon og stigmatisering.

Les mer