Relevante offentlige dokumenter

Her finner du relevante offentlige dokumenter i pdf-format.

Meldinger til Stortinget ( tidligere Stortingsmeldinger)

 Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet. Meld.St. 26 (2014-201) (HOD)
Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter. Meld.St. 19 (2014-2015) (HOD)
Kvalitet og pasientsikkerhet 2013. Meld.St 11 (2014-2015) (HOD)
Frihet og likeverd - om mennesker med utviklingshemming. Meld.St. 45 (2012-2013) (BLI)
Morgendagens omsorg. Meld St. 29 (2012-2013) (HOD)
Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Meld.St. 16 (2010-2011) (HOD)
- Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid St.Meld.nr 47 (2008-2009) (HOD)
- Mestring, muligheter og mening St.Meld.nr 25 (2005-2006) (HOD)

NOU - (Norges offentlige utredninger)
- Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg (NOU 2014:14) KD

Plandokumenter

Demensplan 2020
Demensplan 2020 Kortversjon

Demensplan 2015
Midtveisevaluering Omsorgsplan 2015
Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011-2020

Rapporter

Eldre i Norge - forekomst av psykiske plager og lidelser
Glemsk - men ikke glemt (ShDirDemensRapport)
Evalueringsrapport Almas hus
Enhetskostnader for dagsentertilbud
Brukerfokusert universell utforming (eHelse)
Brukerfokusert utforming og tilrettelegging av teknologiske løsninger i boliger for personer med demens/kognitiv svikt.
Treårige satsinger innen samiske helse- og omsorgstjenester
Med tilsynsblikk på alvorlige og uventede hendelser i spesialisthelsetjenesten
Ressursbruk og sydomsforløp ved demens (REDIC) Langversjon

Lover

Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) (KD)
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)  (HOD)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)  (HOD)
Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)  (HOD)
Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)  (HOD)
Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)  (HOD)
Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)  (HOD)
Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven)  (HOD)
Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg)  (HOD)
Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) (HOD)

Rundskriv/veiledninger mm

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.pdf
Og bedre skal det bli
Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten En veileder i arbeidsmiljø i hjemmetjenesten
IPLOS Veileder for personell i kommunale helse- og omsorgstjenester
Oppsummering av forskning, artikler og rapporter fra omsorgsfeltet
Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området
Oppsummering av systematiske oversikter om forebygging av fall i institusjoner