Lars Bull har arbeidet med film-, TV- og videoproduksjon siden 1985. Han har utviklet SESONGFILM fra 2013. Han er tilknyttet informasjonsenheten i ALdring og helse.

Les mer

Er spesialpedagog med et stort interesseområde, fra integrering av funksjonshemmede til "innvandrerproblematikk og eldreomsorg" på Lillehammer

Les mer

Utdannet ergoterapeut 1976. Videreutdanning i aldring og eldreomsorg, prosjektledelse og veiledning. Godkjent ergoterapispesialist i eldres helse. Klinisk erfaring fra psykiatri, sosialmedisin, alderspsykiatri med demensutredning, kommunehelsetjeneste og Aetat, samt administrativ erfaring fra planlegging av kommunal demensomsorg. Arbeider for tiden ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Les mer

Utdannet bibliotekar fra Statens bibliotekskole 1972. Praksis fra forskjellige typer bibliotek.
Bibliotekar ved INFO-banken fra 1990, senere Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. 
Arbeider som hovedbibliotekar ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Les mer

Har arbeidet som ergoterapeut og ledende ergoterapeut ved sykehjem, i hjemmetjenesten og ved Geriatrisk seksjon, Universitetssykehuset i Tromsø. Hun har også vært høgskolelektor ved Høgskolen i Tromsø, v/ Ergoterapiutdanninga. Hun er nå (2003) leder ved Senter for aldersforskning i Tromsø (SAT)

Les mer

Forsker, postdoktor

Les mer

Spesialutdanning i psykiatrisk og geriatrisk sykepleie, Master of Science i gerontologi. Klinisk praksis fra sykehus, sykehjemog psykisk helsevern. Erfaring fra arbeid som underviser, prosjektleder og fagforfatter. Arbeidet som forlagsredaktør ved Forlaget Aldring og helse, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Les mer

Ergoterapeut 1973. Videreutdanning i Aldring og eldreomsorg 1990 og Veiledningspedagogikk 1994. Ergoterapispesialist i eldres helse 2000. Arbeidserfaring fra psykiatri, sosialmedisin, rehabilitering og arbeid med pasienter med demens. Deltatt ogi planlegging og gjennomføring av prosjekter om utvikling av behandlingstilbud for personer med demens. Fra 1997 ansatt ved Alderspsykiatrisk avdeling, Sanderud sykehus.

Les mer

Utdannet vernepleier. Har tidligere jobbet i Bærum kommune med ansvar for oppfølging
av kommunens arbeid med sosialtjenesteloven kapittel 4A.

Jan Gunnar Berg har også vært med i et faglig nettverk knyttet til kapittel 4A i regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Les mer

Fysioterapeut, dr.philos. FoU-leder vd avdeling for helsefag, Høgskolen i Oslo

Les mer

Stipendiat/radiolog, Radiologisk avdeling, Stavanger universitetssykehus, og Senter for nevro- og alderspsykiatrisk forskning (SNAPF)

Les mer

Er sosiolog (cand.sociol.), utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn fra institusjonsforskning, har vært avdelingssjef i Oppsøkende avdeling, Bergen kommune, planlegger og førstekonsulent i Hordaland Fylkeskommune med ansvar for utvikling av psykiatri, barnevern og rusmiddelvern. Han har arbeidet som konsulent , i hovedsak med utviklings- og utredningsarbeid. Under 1990-årene har han hatt en rekke prosjekter for Sosial- og helsedepartementet, spesielt innenfor Handlingsplanen for funksjonshemmede, og har vært aktiv innenfor funksjonshemmedes organisasjoner. Tidligere utgivelser: "Stoffmisbruk, ideologi og behandling", Gyldendal 1974, og diverse prosjektrapporter.

Les mer

Offentlig godkjent sykepleier 19972, videreutdanning i administrasjon og ledelse 1991, videreutdanning i aldring og eldreomsorg 1994. Har arbeidet som sykepleier i forskjellige sykehusavdelinger, som helsesøster og som sykepleier i sykehjem. Siden 1990 ansatt i hjemmebaserte tjenester som sykepleier og siden 1992 som leder i ulike stillinger. Hun har undervisningserfaring og arbeider nå (2004) som konsulent/prosjektleder i Bærum kommune.

Les mer

Utdannet ergoterapeut. Arbeidet som høgskolelektor og med forskning og rådgivning for å ivareta de eldres brukerbehov ved innføring av ny teknologi. Har deltatt i en rekke forsknigsprosjekter bl.a. innen EU-programmer. Har hatt eget firma siden 1988.

Les mer

Postdoktor ved Senter for omsorgsforskning Nord, UiT Norges arktiske universitet.

Les mer

Har embetseksamen i spesialpedagogikk og tidligere jobbet som rådgiver i Bærum kommune med hovedfokus på arbeid med sosialtjenesteloven kapittel 4A.

Lars Ole Bolneset har også deltatt i utarbeidelsen av Helsedirektoratets rundskriv til kapittel 4A i sosialtjenesteloven.

Les mer

Adjunkt, tidligere pårørende, prosjektmedarbeider ved Pårørendeskolen i Oslo og medlem av Rådet for demens - Nasjonalforeningen Demensforbundet

Les mer

Er lektor og billdekunstner. Hun er dessuten billedterapeut med utdannelse fra Skandinavia og England, og er Art Therapist Registered i American Art Therapy Association. Hun har tidligere utgitt flere bøker om kunst og terapi. I Norge er Borhild Bredeli en pioner når det gjelder å bruke bildet - eller merker på papir - som kommunikasjonsmiddel i ulike klientgrupper.

Les mer

Dawn Brooker, Professor

Director of the University of Worcester Association for Dementia Studies

Institute of Health & Society

Les mer

Arkitekt 1961, og forsker ved boligavdelingen, norges byggforskningsinstitutt (NBI). Har i mange år drevet forskning innen området boliger for eldre og funksjonshemmede, og utvikling av metoder for å forene generell tilrettelegging av omgivelsene med særlige hensyn til den enkjeltes funksjonshemming og de ansattes arbeidsmiljø.

Les mer

Cand. med. 1987. Dr.med. 1999 på avhandlingen "Clinical aspects of mental impairment and mild dementia in old age. With particular focus on the Mini-Mental State Examination (MMSE)". Var med på å starte Hukommelsesklinikken, Ullevål universitetssykehus, og ansatt der 1990-2002. Prosjektleder for "Er det demens 1998 til 2002 med formål å etablere demensutredning i primær- og spesialisthelsetjenesten". Har arbeidet mye med problemstillingen demens og bilkjøring. Fra nov. 2002 ansatt som assistentlege ved Nevrologisk avdeling ved Rikshospitalet.

Les mer

Redaktør for Eldreomsorgens ABC

Sykepleier med videreutdanning i arbeid med eldre og kronisk syke

Har vært forfatter for en rekke lærebøker (andre forlag)

Les mer

Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, daglig leder ved Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling, Medisinsk divisjon, Ullevål universitetssykehus, Oslo

Les mer

Psykiater ved Stavanger Universitetssykehus

Les mer

Msc sykepleier, videreutdanning i psykisk helsearbeid. Utdanninger og kurs innen personaladminstrasjon og ledelse og videreutdanning i psykisk helsearbeid. Arbeidet som sykepleier og leder i kommunal eldre- og demensomsorg fra 1983 til 2009. Leder ABC drift ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. 

Les mer

Psykolog, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og redaktør av tidsskriftet Aldring og livsløp

Les mer

Seksjonsoverlege, spesialist i nevrologi ved Nevrologisk avdeling/Habiliteringsavdelingen, Sykehuset Buskerud HF

Les mer

Cand.psychol. 1979. Spesialist i klinisk psykologi, fordypningsområde klinisk gerontopsykologi 1992. Ansatt ved Norsk gerontologisk institutt 1979-1983. Leder av prosjekt om hjemmeboende personer med demens, Sem kommune 1983-1985. Ansatt ved Granli senter, Sem som psykolog ved psykiatrisk dagsenter 1983-1986, og som spesialpsykolog ved alderspsykiatrisk utredningsavdeling 1986-1990. Prosjektleder for Regionalt kompetansesenter om aldersdemens 1990-1996 og Landsdekkende informasjonsbank om aldersdemens 1990-1997. Spesialrådgiver og tidligere daglig leder for Nasjonal kompetansestjeneste for aldring og helse.

Les mer

Dr.psychol., psykologspesialist i klinisk nevropsykologi og gerontopsykologi, forskningsleder i Psykiatrien i Vestfold HF

Les mer

Cand.med. 1971. Dr.med. 1990. Spesialist i psykiatri med bred klinisk erfaring i geriatri og allmennmedisin. Siden 1994 professor i psykogeriatri ved Universitetet i oslo og seksjonsoverlege ved Hukommelsesklinikken, Ullevål universitetssykehus HF. Ledet statlig utviklingsprogram om alderspsykiatri i 1992-1995. 1997-2006 faglig koordiantor for Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Fra 2007 fag- og forskningssjef ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring go helse. Har skrevet lærebøker om demens og alderspsykiatri og er medforfatter i flere lærebøker om geriatri og psykiatri.

Les mer

Spesialsykepleier, fagkonsulent, Naasjonalforeningen for folkehelsen

Les mer

Utdannet vernepleier 1976. Videreutdanninger i veiledning, rehabilitering, aldring og demens og utviklingshemning, psykiatri og aldring. Lang erfaring fra arbeid i tjenester til personer med utviklingshemning. Siden 1992 førstekonsulent ved Vestlandet kompetansesenter, Bergen. Fra 2004 høgskolelærer ved Høgskolen i Bergen.

Les mer
Utdannet sykepleier og har masterutdanning i pedagogikk. Hun har arbeidet 28 år ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) som intensivsykepleier, praksisveileder, faglærer og undervisningskoordinator. De siste ti årene har hun arbeidet med nettbasert læring og kompetanseutvikling i helsevesenet. Hun arbeider i dag som prosjektleder og pedagogisk rådgiver ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).
Les mer

Skepleier med hovedfag i sykepleievitenskap og ansatt som førstelektor ved Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Vestfold.

Les mer

Sykepleier. MSc, Sykepleier, lektor. Arbeidet som sykepleier, leder og prosjektkoordinator i kommunal eldreomsorg og lærer i den videregående skole. Studieleder Fagskolen aldring og helse ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. 

Les mer

Regi, foto og klipp på filmen Minner, 2009

Les mer

Utdannet sykepleier med videreutdanning i demens, praktisk pedagogisk utdanning og prosjektledelse. Hun har mange års praksis som sykepleier, og har i de siste ti årene arbeidet med fagutvikling og kompetanseheving i demensomsorgen. Hun er nå ansatt som rektor og studieleder ved NKAHs fagskole i demensomsorg og alderspsykiatri.

Les mer

Utdannet sosiolog. Arbeidet ved Senter for aldersforskning i Tromsø (SAT) fra 1999-2005. Dr.polit. i 2005 med avhandling om mestring av tap av ektefelle i eldre år. Ansatt som seniorforsker ved Nordlandsforskning i Bodø siden 2005, hvor hun er tilknyttet forskningsgruppen Velferd, arbeid og oppvekst.

Les mer

Ergoterapeut, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Les mer

Grammeltvedt er utdannet jurist med bred helserettslig erfaring fra stillinger i Statens helsetilsyn, Fykleslegen i Oslo, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Legeforeningen og nå ved Diakonhjemmet sykehus.

Les mer

Sykepleier med videreutdanning i psykiatri og veiledning. Arbeidserfaring fra voksenpsykiatri, alderspsykiatri, kommunal hjemmetjeneste og arbeid med personer med utviklingshemning. Bred erfaring i arbeid med personer med demens og deres pårørende. Arbeidet med organisering og oppbygging av tilbud kommunalt og interkommunalt.

Les mer

Landskapsarkitekt fra Norges Landbrukshøgskole (NLH), institutt for landskapsplanlegging, våren 2000. Fra høsten 2000 ansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens som daglig leder for prosjektet "Terapeutiske hager - uteareal som del av boligen for personer med demens". Prosjektet er et samarbeide mellom Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Det norske Hageselskap og Husbanken. Fra 2002 - 2008 arbeidet hun videre i dette prosjektet på deltid. Nå er hun ansatt hos COWI på Kongsberg.

Les mer

Lisbet Grut har magistergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo og er seniorforsker ved SINTEF Helse. Hun har arbeidet med spørsmål knyttet til funksjonshemmedes livssituasjon i mange år. Interessen har først og fremst vært rettet mot brukermedvirkning, aktivitet og deltagelse. De siste fem årene har hun arbeidet spesielt med spørsmål knyttet til det å leve med en sjelden diagnose.

Les mer

Faglig leder ved Senter for omsorgsforskning, Nord, og professor ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Les mer

Fagjournalist ved Frambu - senter for sjeldne funksjonshemninger

Les mer
Cand.polit.(sosiolog), Høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen (HiB), Institutt for vernepleie og sosialt arbeid. Deltatt i og ledet flere prosjekter, deriblant Kompetanseutvikling hos personalet ved et sykehjem, et samarbeidsprosjekt mellom HiB og undervisningssykehjemmet i Bergen.
Les mer

Cand.psychol. 1979.  Spesialist i klinisk psykologi, fordypningsområde klinisk gerontopsykologi i 1992.

Les mer

Filolog med fagene fransk, engelsk og historie. Etter å ha arbeidet noen år som saksbehandler og studieveileder i Statens lånekasse for utdanning, gikk han over i forlagsvirksomhet, og var redaktør i flere forlag. Da han ble uføretrygdet i 1997 på grunn av senskader etter polio, var han sjefsredaktør i Forlaget Det Beste A/S, ansvarlig for deres utgivelser av fagbøker. 

Les mer

Utdannet vernepleier, arbeider som høgskolelektor ved Program for vernepleie ved Høgskolen i Sør Trøndelag. Ulike stillinger i HVPU og ved sosialkontor. Lærer ved hjelpepleierutdanning og vernepleierutdanning fra 1982. Videreutdanning i pedagoggikk og organisasjon og ledelse. Lektor ved Høgskolene i Bergen. Medforfatter til utviklingsprosjektet om utfordringer ved å jobbe i andres hjem. Prosjektansvarlig for Trondheim kommunes kompetanseutviklingsprosjekt "Ja takk - begge deler". Utvekslingslærer ved Augsburg College, Minneapolis, USA.

Les mer

Cand.psychol., cand.mag. med sosiologi og sosialpedagogik mellomfag og lærerutdanning, og har en mastergrad i danseterapi fra USA. Hun har arbeidet som psykolog innen feltet habilitering de siste ti år.

Les mer

Utdannet ergoterapeut med videreutdanning i Helse- og sosialaministrasjon. Allsidig arbeidserfaring,  15 år ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus med ulike ansvarsområder.

Les mer

Anne Helset har studert nordisk språk og litteratur, historie og sosiologi. Hun er cand.sociol. og var fram til høsten 2009 forsker i gruppen for aldersforskning ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). I yngre år var hun torghandler, bonde, båtbygger og lærer. Anne Helset fikk diagnosen MS i 2002.

Les mer

Dr.philos, sjefspsykolog ved Voksenseksjonen, Habiliteringstjenesten i Hedmark, Sykehuset Innlandet HF

Les mer

Født i Vesterålen, bur på Voss. Polioskadd som femåring, med seinskadar dei siste 18 åra. Økonomisk gymnas. Tidlegare arbeidd i Oslo kommune, mellom anna i sosialetaten. Har deltatt i krisesenterarbeid nokre år. Aktiv i Norges Handikapforbund og LFPS frå starten i 1991. Har vore knytt til styret og fungert som mediekontakt i LFPS. Har arbeidd med brukarmedverknads- og rehabiliteringsprosjekt i Voss kommune.

Les mer

Cand.med. i Oslo 1985. Turnustjeneste i Halden og Kautokeino. Fra 1988 jobbet ved psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark. Spesialist i psykiatri 1994 og fra da arbeidet ved alderspsykiatrisk seksjon. Godkjent spesialist i psykiatri med fordypningsområde alderspsykiatri 2005. I mange år sittet i utvalg for alderspsykiatri i Norsk Psykiatrisk forening.

Les mer

Utdannet ergoterapeut 1986. Videreutdanning i Forebyggende og helsefremmende arbeid, sosiologi, prosjektledelse og Master of Science i ergoterapi. Godkjent ergoterapispesialist i eldres helse. Har klinisk erfaring fra demensutredning og alderspsykiatri. Arbeider ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, der hun bl.a. har erfaring fra flere internasjonale prosjekter omkring bruk av teknologi i tilrettelegging av hverdagen for personer med demens. Har lang erfaring som underviser, rådgiver og veileder.

Les mer

Utdannet sykepleier (1987)med videreutdanning i administrasjon og Master in Public Health MPH ved Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg. Har erfaring fra en rekke prosjekter i demensomsorgen og fra organisering og kvalitetssikring av frivillig arbeid ved virksomheter i regi av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Fra 2007 ansatt som prosjektleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Les mer

Tidligere fritidskonsulent ved Frambu - senter for sjeldne funksjonshemninger

Les mer
Fysioterapeut, Trondheim
Les mer
Professor i fysikk, Institutt for fysikk, Norges teknisk-vitenskapelige universitet, Trondheim
Les mer

Utdannet ergoterapeut 1987. Har deretter jobbet med habilitering og rehabilitering i kommunehelsetjenesten, ambulant habiliteringsteam og i sykehus. Arbeider nå som rådgiver ved Samhandlingsenheten på Universitetssykehuset Nord-Norge, Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

Les mer

Vernepleier og spesialkonsulent i vernepleie ved Habiliteringsavdelingen, Sykehuset Buskerud HF. Mastergrad i læring i komplekse systemer

Les mer

Reidun Ingebretsen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus, er spesialist i klinisk eldrepsykologi og samfunnspsykologi. Innen aldersforskning har hun arbeidet mye med temaer som omstillinger og mestring i livet; funksjonssvikt, tap av nærstående, demensutvikling og familieomsorg. I de senere årene har hun hatt flere prosjekter om eldre innvandreres situasjon.

Les mer

Dr.philos, fysioterapeut ved Barnenevrologisk seksjon ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF

Les mer

Professor ved Institute of Disability and Human Development, University of Illinois i Chicago og sjefsredaktør for tidsskriftet Journal of Policy and Prctice in Intellectual Disabilities

Les mer

Psykolog, Alderspsykiatrisk avdeling, Stavanger universitetssykehus

Les mer

Forsker, postdoktor

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Les mer

Vernepleier ved Ressurssenter for demens i Trondheim kommune

Les mer
Psykolog, professor ved Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Les mer

har hovedfag i fysisk aktivitet og helse fra Norges Idrettshøgskole. Hun har lang erfaring med å utarbeide treningsopplegg og lede trening for mennesker i alle aldre.

Les mer

Forsker innenfor fagområdet demens og personer med utviklingshemning ved University of Edinburgh

Les mer

Sosiolog (cand.polit.) og har videreutdanning i organisasjonsutvikling og veiledning. De siste årene har hun blant annet jobbet med prosjekter om ulike sider ved det å leve med funksjonshemninger. Hun har skrevet flere rapporter om disse temaene.

Les mer

Sykepleier, MPH, dr.philos. Assisterende forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Klinisk praksis fra alderspsykiatri og eldreomsorg. Erfaring fra arbeid som underviser, prosjektleder og fagforfatter.

Les mer

Off. godkjent sykepleier 1971, veilederutdanning, spesialutdanning i psykiatrisk sykepleie, videreutdanning i aldersdemens og praktisk pedagogisk utdanning. Praksis fra kommunehelsetjeneste, psykiatrisk og somatisk sykehus. Førstekonsulent ved INFO-banken fra 1993 og ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens fra 1997. Fra 2004 leder og faglig ansvarlig for Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter i Nøtterøy kommune.

Les mer

Ragnhild M. Eidem Krüger har 40 års erfaring som journalist med helse- og sosialreportasje som arbeidsfelt. Hun arbeidet i NRK i 23 år, som programskaper i radioprogrammene Middagsstunden og Sånn er livet og tv-programmet Brennpunkt. Fra 1997-2011 var hun redaktør for fagtidsskriftet DEMENS / Demens&Alderspsykiatri.

Hun har også redigert og vært medarbeider i flere av Forlaget Aldring og helses utgivelser.

Les mer

Utdannet ergoterapeut. Generalsekretær i Norsk ergoterapeutforbund. Har tidligere jobbet med smarthusteknologi i Deltasenteret, og har nå velferdsteknologi som ett av sine interessefelt og kompetanseområder. 

Les mer

Frode Kibsgaard Larsen er vernepleier og ansatt som spesialrådgiver ved fagenheten Utviklingshemning og aldring ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Frode har erfaring fra kommune, fylke og spesialisthelsetjenesten. Han er redaktør og medforfatter for læreboka «Utviklingshemning og aldring», samt medforfatter av vitenskapelige artikler og rapporter, og har en mastergrad fra den Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg.

Les mer

Fagsjef alderspsykiatri ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Utdannet sykepleier 1982, administrasjon og ledelsesutdanning 1987, psykiatrisk sykepleier 1992. Fra 2001 masterstudium i folkehelseitenskap ved Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Arbeidserfaring som sykepleier og avdelingsleder i psykiatriske sykehusavdelinger og fra hjemmesykepleie. Arbeidet som styrer av sykehjem og som sonelder i pleie og omsorg. Prosjektleder i flere utviklingsprosjekter innen demensfeltet. Forfatter av flere prosjektrapporter.

Les mer

Utdannet sykepleier. Lederutdanning for helsesektoren, videreutdanning i sykepleie til eldre mennesker med langvarig funksjonssvikt, veildereutdanning, kognitiv terapi. Bred erfaring fra kommunehelsetjeneste og alderspsykiatri. Ansatt som demenskoordinator i Hamar kommune 2003-2006. Arbeider nå på Alderspsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Innlandet HF, Sanderud.

Les mer

Cand.psychol., spesialist i klinisk psykologi (gerontopsykologi). Arbeidet innen demensfeltet fra 1992, med et avbrekk på ca to år ansatt ved familievernkontor. Har tidligere arbeidet med barn som pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Les mer

Professor ved Høgskolen i Molde og knyttet til Autismeenheten ved Rikshospitalet, Oslo unitetssykehus HF

Les mer

Psykiatrisk sykepleier og institusjonsleder ved Ask Bo- og behandlingssenter

Les mer

Vernepleier, høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold og er ansatt ved Habiliteringstjenesten i Østfold

Les mer

Var professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og arbeidet som overlege ved Geriatrisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus. Hans forskning har i stor utstrekning dreid seg om diagnostiske metoder ved hukommelsesvansker i eldre år.

Les mer

Ergoterapeut fra 1995, erfaring fra geriatri, hjerneslag og rehabilitering. Master i helsefagvitenskap 2012. Ansatt hos Aldring og helse siden 2011 og jobber med Diagnostikk og utredningsprogrammet under Demensplan 2015, blant annet med demensteamsatsningen. Prosjektleder og phd stipendiat.

Les mer

Utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo (1981–1985) og kunstakademiet i Krakow i Polen (1986–1987). 

Les mer

Sosialantropolog, stipendiat og forsker ved NOVA. Hun har gjort flere undersøkelser om eldre med minoritetsetnisk bakgrunn og deres behov og forventninger til en alderdom i Norge.

Les mer
Spesialist i psykiatri og seksjonsoverlege ved Alderspsykiatriske avdeling, Psykiatrisk divisjon, Ullevål universitetssykehus
Les mer

Geriatrisk sykepleier, Marte Meo supervisor, leder for undervisningsavdelingen ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS.

Les mer

Vigdis Hegna Myrvang er etnolog ph.d. og seniorforsker ved FoA.

Hun har i en årrekke arbeidet med forskning og formidling innen fagområdet aldring og funksjonshemning.

Les mer

Pedagog, prosjektmedarbeider ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Les mer

Offentlig godkjent sykepleier 1987, spesialutdanning innen aldersdemens 1996, cand.mag. 1998 og cand.polit. 2001. Har arbeidet som sykepleier innen eldreomsog, og på kirurgisk og medisinsk sykehusavdeling. Videre gitt veiledning og undervisning til sykepeleirstudenter.

Les mer

Cand. med. og cand.mag. fra Universitetet i Oslo 1977. Spesialist i psykiatri 1984. Mastergrad i helseadministrasjon fra Universitetet i Oslo 1997. Arbeidet som underordnet lege ved forskjellige sykehus i perioden 1977-1985. Spesiallege i Helsedirektoratet 1985-1987. Avdelingsoverlege ved Alderspsykiatrisk avdeling ved Klinikk for psykaitri ved Aker sykehus (tidl. Gaustad sykehus) fra 1987.

Les mer

Småbarnspedagog med spesialutdanning for behandling av barn med psykiske lidelser og barn med hjerneskader. Hun har arbeidet som avdelingsleder ved Børnepsykiatrisk Hospital i Århus, som styrer ved behandlingsinstitusjoner i Oslo-området og var de siste yrkesaktive år tilknyttet pedagogisk/psykologisk tjeneste i Ullensaker kommune. Marit Nordby har tidligere gitt ut åtte bøker, hvorav fire barnebøker. Hennes første bok (1971), en novellesamling under navnet Marit Gjeterud, handler bl.a. om barn og voksne med tilpasningsvansker. Tre av barnebøkene forteller om barn med ulike funksjonshemninger. Den ene av disse "Ole Martin står på" (1979), ble i Tyskland innstilt til prisen for årets beste bok om funskjonshemning.

Les mer

Dr.philos., professor ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Les mer
Dr.med., professor emeritus, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS
Les mer

Cand.psychol.1961. Spesialist i klinisk psykologi, fordypningsområde klinisk gerontopsykologi 1992. Har arbeidet ved Norsk gerontologisk institutt (NGI)med ulike FoU-oppgaver siden 1961, med unntak av engsajementer på Ullevål sykehus, Geriatrisk avdeling 1964-1965, Helsedirsektoratet, Kontoret forpsykiatri 1979-1980, og Oslo kommune, Kontoret for eldreomsorg 1986-1988. Fra 1990 til 1996 koordinator for sosial- og helsedepartementets utviklingsprogram om aldersdemens, som faglig og administrativt var lagt til NGI. Fra 1997-2007 daglig leder for Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, avd. Ullevål sykehus.

Les mer
Lærer i videregående skole. Erfaring fra arbeid innen farmasøytisk industri, aetat og opplæring i kommunal helse- og sosialsektor.
Les mer

Utdannet ergoterapeut, HIST 1987
Videreutdanning i aldersdemens, HIT 1999
Master i folkehelse, NHV 2011

Les mer

Spesialpedagog ved Frambu - senter for sjeldne funksjonshemninger

Les mer

Pedersen og Kolbekk er pårørende til person som har diagnosen Alzheimers sykdom og deler sine erfaringer med å ta i bruk velferdsteknologi. 

Les mer

Har bakgrunn som helsesøster. Hennes forskningsarbeid har hovedsakelig dreid seg om forebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre, spesielt eldresenterets rolle i lokalsamfunnet.

Les mer
Dr.med. og spesilaist i indremedisin og geriatri, overlege ved Diakonhjemmets sykehus AS, Oslo
Les mer

Overlege ved Frambu - senter for sjeldne funksjonshemninger

Les mer

Sykepleier og Ph.d. Hun har jobbet flere år på sykehjem. Er nå ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Les mer

Refsnes er utdannet sykepleier og er leder for utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag, Åfjord kommune. Deltar i prosjekt angående bruk av velferdsteknologi.

Les mer

Sykepleier med spesialutdanning i anestesi, jordmor, rådgiverutdanning og pedagogikk (Adjunkt med tileggutdanning)

Les mer

Utdannet sykepleier i 1983. Spesialistutdanning i psykiatrisk sykepleie i 1990. Godkjent sykepleiefaglig veileder 1992. Lederutdanning for helsepersonell 1994. Sertifisert coach fra Ringominstituttet 2005. Master i helse og sosialfag fra Høgskolen i Molde 2008. Avlagt doktorgrad ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo 2014.

Klinisk erfaring fra sykehjem, HVPU samt alderspsykiatrisk sengepost og poliklinikk. Bred ledererfaring fra sykehus blant annet som enhetsleder for Alderspsykiatrisk enhet ved Helse Nordmøre og Romsdal og for fagenheten demens ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Nå ansatt som forsker og post doc ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Les mer

Avdelingsoverlege ved Frambu - senter for sjeldne funksjonshemninger

Les mer

Jurist og rådgiver ved Fylkesmannen i Troms

Les mer

Utdannet sykepleier 1987. Videreutdanning i Aldring og eldreomsorg (2004). Master i klinisk sykepleie (2009). Klinisk erfaring fra kommunehelsetjeneste og alderspsykiatri. Forskningskoordinator og prosjektleder ved Alderspsykiatrisk forskningssenter SI 2006–2013. Nå PhD kandidat ved UiO.

Les mer

Postdoktor

Sykepleier. cand.polit

Les mer

Dr.med. og overlege ved Seksjon for geriatri, Medisinsk avdeling, St.Olavs Hospital i Trondheim

Les mer

Cand.psychol., spesialist i klinisk nevropsykologi. Arbeidet med barn og unge i tiden fram til 1989. Ansatt ved Sunnaas sykehus siden 1989, sjefspsykolog siden 1991. Publisert en rekke artikler om rehabibliteringspsykologi og nevropsykologi. Dr.philos. 2003 med avhandling omsenskader etter poliomyelitt.

Les mer

Sykepleier fra Statens sykepleierhøgskole 1989. Videreutdanning i administrasjon og ledelse 1994, aldersdemens 1997 og psykisk helsearbeid 2001. Arbeidet som avdelingssykepleier på skjermet enhet for personer med demens, Økern alders- og sykehjem siden 1989. Fra 1998 prosjektleder for prosjekt Forsterket skjermet enhet, som innebar etablering og drift av en forsterket skjermet enhet for personer med demens og store atferdsavvik. Høsten 2001 ble hun ansatt som seksjonsleder for seksjon for demensomsorg i bydel Bjerke, og har siden september 2002 vært ansatt som resultatsjef for enhet for demenstiltak samme sted.

Les mer

Forskningssjef Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Ph.D/Psykiater
Professor II

Les mer

Cand.med., Oslo 1978. Spesialist i psykiatri 1987. Overlege ved Alderspsykiatrisk avdeling, Dikemark sykehus 1987-1991. Overlege ved Ringerike psykiatriske senter og Hallingdal psykiatriske senter 1991-1993. Overlege ved Alderspsykiatrisk avdeling Gaustad sykehus fra 1994.

Les mer

Simonsen er utdannet ingeniør og ansatt i NAV. Han har i nesten 20 år jobbet med klinisk arbeid på Sunnaas sykehus og nå 8 år i NAV.

Les mer

Hjelpepleier 1980, videreutdanning i psykiatri for hjelpepleiere 1992. Vernepleierutdanning 1997, videreutdanning i aldring og eldreomsorg 2000, cand.mag. 2000; videreutdanning i psykiske lidelser og aldersdemens hos mennesker med utviklingshemning 2001, veiledningspedagogikk 2001. Mange års erfaring fra arbeid i eldreomsorg, både på sykehjem og i hjemmebasert omsorg. Har også arbeidet i bolig for mennesker med utviklingshemning og vært leder av aldershjem for mennesker med utviklingshemning.

Les mer

Seksjonsoverlege ved Voksenseksjonen, Habiliteringstjenesten i Hedmark, Sykehuset Innlandet HF

Les mer

Spesialsykepleier i psykiatri (ferdig 1999). Ansatt på seksjon for alderspsykiatri Sykehuset Telemark fra 1996 - 2007. Nå ansatt på enhet for gruppeterapi, samme sykehus. Spesielt interessert i bruk av musikk som miljøterapi.

Les mer

Utdannet spesialsykepleier, cand.mag. Jobbet som autorisert sykepleier ved uliks sykehusavdelinger fra 1989-1995. Arbeidet så fem år som operasjonssykepleier i ulike funksjoner. Etter å ha jobbet i fem nye år ved Nasjonalt senter for Telemedisin begynte hun som prosjektleder ved Utviklingshemning og aldring, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, hvor hun fortsatt jobber.

Les mer

Psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi og samfunnspsykologi. Har bl.a. arbeidet med eldre ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus.

Les mer

Utdannet sykepleier. Ansatt i hjemmebasert omsorg, Hamar kommune siden 1996. Videreutdanning aldring og eldreomsorg. Nå ansatt som arbeidslagsleder i hjemmebasert omsorg med hovedvekt på demensomsorg.

Les mer
Vernepleier og høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen (HiB), Institutt for vernepleie og sosialt arbeid. Har hatt ansvar for videreutdanning i aldersdemens, daignostikk, behandling og omsorg, og videreutdanning i aldring og geriatri. Har også hatt bistilling som prosjektleder for demensteamet ved undervisningssykehjemmet i Bergen. Deltatt i og ledet flere prosjekter, deriblant Kompetanseutvikling hos personalet ved et sykehjem, et samarbeidsprosjekt mellom HiB og undervisningssykehjemmet i Bergen.
Les mer

Dr.med og spesialist i indremedisin og geriatri, seksjonsoverlege ved St.Olavs Hospital i Trondheim og professor ved NTNU, Trondheim

Les mer

Sykepleier og høgskolelektor. Klinisk erfaring fra medisinsk og psykiatrisk avdeling ved sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie. Undervisning i grunn- og videreutdanninger i sykepleie. Var med på å etablere den første videreutdanning i eldromsorg ved Diakonissehusets sykepleierhøgskole i Oslo. Har arbeidet i ledelsen av pleie- og omsorgstjenesten i Sarpsborg og Fredrikstad kommune. 1996-1998 ansatt hos Fylkesmannen i Østfold og arbeidet med oppfølging av Handlingsplan for eldreomsorgen i Østfold. Fra 1998 kvalitetsrådgiver for kommunehelsetjenesten hos Fylkeslegen i Østfold. Var i 1991 med på å etablere Aldersdemensforeningen i Østfold, Nasjonalforeningen for folkehelsen. Medforfatter av lærebøkene: Sykepleie - fag og prosess (1980) og Eldre - aldring og sykepleie (1985).

Les mer
Professor, President i World Medical Association 2007–2008, Reykjavik, Island
Les mer

Sykepleier med spesialutdanning i psykiatri, veilederutdanning. Klinisk praksis fra sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie. Erfaring fra arbeid som underviser og prosjektleder. Forfatter av bl.a.:"Omsorg for aldersdemente i institusjon", 1990 og "Demensguide - Holdninger og handlinger i demensomsorgen".1996.

Les mer

Cand.psychol. Ansatt i helsevernet for psykisk utviklinghemmede (HVPU), 1985-1991. Fra 1991 arbeidet ved Ullevål universitetssykehus, avdeling for voksenhabilitering. Fra 1994 sjefspsykolog samme sted.  Har fra 2001-2004 drevet forskning om aldring hos personer med utviklingshemning, og var da tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Har lang klinisk erfaring. Er benyttet som foreleser både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer

Overlege, geriatrisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge, leder for Demensforbundet

Les mer

Utdannet sosiolog. Arbeidet i Ørskog kommune fra 1997 til januar 2005, de fem første årene som førstekonsulent og nestleder i helse- og sosialadministrasjonen, og deretter som rådgiver i sentraladministrasjonen i kommunen.

Les mer

Utdannet sykepleier 1987. Videreutdanning veiledningspedagogikk (1998 og 2004) og Aldring og eldreomsorg (2009). Master i helsetjenester til eldre (2013). Klinisk erfaring fra kommunehelsetjeneste og ortopedisk sengepost. Forskningsmedarbeider Alderspsykiatrisk forskningssenter SI. Nå lektor ved Høgskolen i Gjøvik.

Les mer

Utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo. Vitenskapelig assistent Ved NOVA. Jobber som konsulent hos Synovate MMI.

Les mer

Ergoterapeut, Fagkonsulent og prosjektleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Les mer

Utdannet sykepleier 1975, videreutdanning i sykepleie til eldre og mennesker med langvarig funksjonshemning 1995-1997. Videreutdanning i administrasjon og ledelse 1997-1998. Erfaring fra eldreomsorg og alderspsykiatrisk utredningspost. Prosjektleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Les mer

Sudmann er utdannet fysioterapeut og har doktorgrad i medisinsk sosiologi. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, og er tilknyttet Senter for omsorgsforskning Vest og masterprogrammet i samfunnsarbeid ved Institutt for vernepleie og sosialt arbeid. Tobba T. Sudmann underviser og forsker på hva sosialt samvær, fysisk aktivitet og kontakt med dyr og natur betyr for helse og trivsel.

Les mer

Off. godkjent sykepleier 1979, videreutdanning psykiatrisk sykepleie 1990/91, veiledningspedagogikk 1997/98, videreutdanning i administrasjon og ledelse 1998/99 og endringsledelse 2004. Erfaring fra medisinsk avdeling, alderspsykiatrisk utredningspost og poliklinikk og fra NAV-hjelpemiddelsentral. Prosjketleder ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse fra 2007

Les mer

Cand.san., PhD-kandidat, Stavanger Universitetssykehus, psykiatrisk klinikk/Stavanger undervisningssykehjem, Stokka

Les mer

Ansatt ved Pedagogisk Psykologisk tjeneste i Stavanger. Har tidligere jobbet som spesialpedagog ved barnepsykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus. Underviste i mange år voksne elever med lese- skrive- og/ellermatematikkvansker ved Vokesenopplæringen i Stavanger.

Les mer

Kirsten Thorsen, psykolog, dr.philos., forsker ved NOVA og professor II ved Høgskolen i Buskerud, har vært leder av enheten Funksjonshemning og aldring (FoA). Hun har skrevet en rekke bøker, rapporter og artikler over et bredt felt innen gerontologi og forskning om funksjonshemning; med tema som livsløp og livshistorier, formell og uformell omsorg, kjønn og aldring, kulturpsykologi, velferdstjenester i endring, og funksjonshemning og aldring.

Les mer

Sykepleier i Oslo 1958. Cand.polit i Oslo 2001. Spesialutdannelse i intensivsykepleie, videreutdanning i geriatri og utdanning i administrasjon. Erfaring som styrer ved sykehjem og oversykepleier/sykepleier ved sykehus. Demensprisen fra Nasjonalforeningen i Rogaland 2004

Les mer

Har jobbet mange år som geriatrisk sykepleier i kommunehelsetjenesten, deriblant som faglig leder på skjermet enhet og somatisk avdeling på sykehjem. Hun har erfaring fra utredningsarbeid på spesialistnivå i Vestfold og har vært involvert i ulike "Inn på tunet" - prosjekter. Tretteteig er nå ansatt ved Nasjonal kompetansetjenste for aldring og helse. 

Les mer

Seniorkonsulent ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. I redaksjonskomitéen for boke "Å leve med demens. Erfaringsbasert utvikling av tilbud. Festskrift  til Arnfinn Eeks 60-årsdag 2008

Les mer

Trude H. Westerberg ( f. 1967) er utdannet sykepleier og jpobber (pr 2013) som avdelingssykepleier på et sykehjem. Hun har erfaring far sykehus og kommunehelsetjeneste som sykepleier og fagutviklingssykepleier. Hun har arbeidet ved Nasjonalt kompetansesneter for aldring og helse som forskningskonsulent, hvo rhun deltok i prosjekter og utviklingsprogrammed bl. a. datainnsamling, bearbeiding av data og rapportskriving.

Les mer
Vernepleier, fagkonsulent i Utviklingshemning og aldring, Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse. Stipendiat ved Universitetet i Edinburgh.
Les mer

Cand. psychol og spesialist i klinisk nevroposykologi. Hun har ledet prosjektet "Demens og aldersforandringer ved Downs syndrom. Utprøving av et nevropsykologisk testbatteri". Arbeider som forsker og psykologspesialist ved Regionalt senter for utviklingshemning ved Sykehuset Buskerud.

Les mer

Direktør ved Centre for Research on Families and Relationships, University of Edinburgh

Les mer

Cand. psychol. fra Universitetet i Bergen 1978. Spesialist i klinisk psykologi 1989. Psykolog ved Hallsetheimen Sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede, Sør-Trøndelag 1979-80, Poliklinikken , Sandviken sykehus, Bergen 1980-81. Fylkessjukehuset i Molde 1982-97 med unntak av 1,5 år ved Familievernkontoret i Molde. Spesialpsykolog ved Alderspsykiatrisk avdeling siden 1984, sjefspsykolog samme sted fra 1997. Prosjektleder i Sosial- og helsedepartementets utviklingsprogram om aldersdemens og i Utviklingsprogram om alderspsykiatri fra 1992.

Les mer

Utdannet sykepleier 1978. Arbeidet ved Psykiatrisk avdeling, Telemark sentralsjukehus, 1980-88. Avd.sykepleier Skjermet enhet, Vestvågøy sykehjem fra 1988 til 1996. Fra 1996 styrer ved Haglia senter for aldersdemens. 1992-1995 prosjektleder for prosjekt under Sosial- og helsedepartementets utviklingsprogram om aldersdemens. 1996 utført undersøkelse for Hørselshemmedes Landsforbund om diagnostisering av hørselhemmede barn og i 1998-99 en undersøkelse om skoletilbudet til hørselhemmede elever i skolen og det spesialpedagogiske tilbudet til førskolebarn.

Les mer

Lege, spesialist i indremedisin og geriatri. Har arbeidet i allmennpraksis, som fengselslege, som overlege ved Conrad Svendsen Senter (et spesialsykehjem for døve) og som underordnet lege ved Aker Universitetssykehus og ved Sørlandet Sykehus Kristiansand. Tilknyttet Universitetet i Oslo, Geriatrisk avdeling, Ullevål universitetssykehus som stipendiat og postdoktor, og som professor i geriatri fra 2004. Forskning særlig knyttet til hjerneslag og til delirium (akutte forvirringstilstander) hos gamle.

Les mer

Dr.med., under spesialisering i geriatri ved Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Les mer

Psykiatrisk sykepleier

Prosjektleder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

 

Les mer

Fysioterapeut, spesialfysioterapeut Alderspsykiatrisk avdeling Vardåsen, Ullevål universitetssykehus

Les mer

Dr.med. og spesialist i psykiatri. Seksjonsoverlege ved Alderspsykiatrisk seksjon, Psykiatrisk klinikk, Stavanger universitetssykehus, professor i alderspsykiatri ved Universitetet i Bergen

Les mer

Universitetslektor, Universitetet i Stavanger, avdeling for helse- og sosialfag.

Les mer