Forskningsarkiver

Cristin_org.JPG
Wiki_noralogo.gif
openaccess.no.gif

Lenker til andre fag- og forskningsmiljøer

Vi viser her alfabetisk til  andre forskningsressurser innen eldreforskning, fortrinnsvis i Norge og Norden

 

 

Demensstudien i Nord-Norge ved Universitetet i Tromsø
Demensstudien i Nord-Norge retter seg mot den største aldringssykdommen i Norge, mot en gruppe mennesker som har vært nedprioritert over mange år både når det gjelder utredning, diagnostikk, behandling, forskning og pleie- og omsorg.

Diakonhjemmets sykehus i Oslo
Diakonhjemmets sykehus, Alderspsykiatrisk avdeling, Enhet for kunnskapsutvikling.  Enheten skal ivaret avdelingens behov knyttet til kompetanse, kvalitet, undervisning, fagutvikling og forskning.

Gruppe for eldreomsorgsforskning (GEOF)
GEOF fokuserer primært på forskning knyttet til eldre som på grunn av sykdom, funksjonssvikt og/eller langtkommen aldring er hjelpetrengende og befinner seg i ulike faser av et omsorgsforløp.

Folkeopplysningsside om hjerneslag
Hjerneslag

På denne siden vil du finne informasjon og illustrasjoner om slag, hva slag gjør med deg, omfang og legmannsrolle, blødninger, åreforkalkning, symptomer og tegn. Vi har lagt ut illustrasjoner for folkeopplysning, og andre illustrasjoner beregnet på helsepersonell.

 

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) 

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser, HUNT 1 (1984-86), HUNT 2 (1995-97) og HUNT 3 (2006-08). Til sammen har 120 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og nesten 80 000 har avgitt blodprøver. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

Høgskolen i Oslo. Aldring, velferd og helse
Aldring, velferd og helse ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo forskes  det blant annet på aldringens forløp knyttet til ulike funksjoner (fysisk, psykisk og sosialt) og egenskaper hos hver enkelt og deres omgivelser.

Kavli senter
Kavli senter, forskningssenter for aldring og demens. Senteret er en overbygning for et nettverk av forskere fra UiB (Det medisinsk-odontologiske fakultet og Det psykologiske fakultet),  Haraldsplass Diakonale sykehus (HDS) og Bergen kommune. Senteret har tilholdssted på HDS.

Norges forskningsråd
Forskningsrådet gir forskningspolitiske råd, finansierer forskning og skaper møteplasser.Forskingsrådet er eit nasjonalt forskingsstrategisk og forskingsfinansierande organ. Det er den viktigaste forskingspolitiske rådgivaren for Regjeringa, departementa og andre sentrale institusjonar og miljø med tilknyting til forsking og utvikling (FoU).

Norsk geriatrisk forening
Norsk geriatrisk forening (NGF) er en spesialforening av Den norske legeforening. Foreningens oppgaver er å fremme geriatriens utvikling både vitenskapelig, i praktiske medisinske servicefunksjoner og i utdannelse og undervisning; fremme kontakt mellom grupper og enkeltpersoner som er interessert i geriatri og ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser. 

Norsk selskap for aldersforskning
Norsk selskap for aldersforskning (NSA) er tilsluttet Nordisk Gerontologisk Forening (NGF) som er en sammenslutning av de gerontologiske og geriatriske foreninger i de fem nordiske land.

NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring )
NOVA er det sentrale miljøet for sosialt forankret aldersforskning i Norge, og har i og med dette et ansvar for gerontologien som fagfelt, for rekruttering til området og for nasjonale og internasjonale nettverk for aldersforskning.

NTNU; Forskningsgruppe Geriatri

Forskningsgruppe for geriatri har som mål å gjennomføre førsteklasses forskning i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere. Forskningen ved Avdeling for geriatri er orientert mot sentrale problemstillinger innenfor geriatri.

Oslo Universitetssykehus
Forskningsmiljøer ved Oslo universitetssykehus. Oslo universitetssykehus har noen av landets fremste forskningsmiljøer innen medisin og helsefag. Forskningen spenner fra molekylær grunnforskning til pasientnær anvendt forskning og innovasjonsarbeid.

SANKS
har distriktspsykiatriske funksjoner i opptaksområdet for Midt-Finnmark og nasjonale kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern for den samiske befolkningen i hele Norge. FoU-styret i SANKS deler årlig ut inntil 2 mill.kroner til forskning og utviklingsprosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern for den samiske befolkningen i Norge. Utlysing av midler for 2012 

SESAM - Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling  

SESAM ble opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet eldremedisin. Eldremedisin omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt.

Sykehuset Innlandet, Alderspsykiatrisk forskningssenter
Sykehuset Innlandet, Alderspsykiatrisk forskningssenter. Sykehuset Innlandet HF, divisjon psykisk helsevern opprettet i 2004 et alderspsykiatrisk kompetansesenter. I 2009 endret kompetansesenteret navn til Alderspsykiatrisk forskningssenter

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Satsingen er tilskuddsfinansiert av Helsedirektoratet og er en videreutvikling av satsingen ”Undervisningssykehjem” som startet i 1999.
 
Viken alderspsykiatriske forskningsnettverk
Viken alderspsykiatriske forskningsnettverk. Fire alderspsykiatriske avdelinger i og rundt Oslo har opprettet et alderspsykiatrisk forskningsnettverk, kalt Viken alderspsykiatriske forskningsnettverk (VAF). Det er avdelingen på Oslo universitetssykehus, Diakonhjemmet Sykehus, Akershus universitetssykehus og NKS Grefsenlia
 
Andre sentrale lenker
Her er lenke til en oversikt over Forskningsartikler hvor Kompetansetjenestens medarbeidere er enten hoved- eller medforfatter, publisert i internasjonale tidsskrifter. 

Se forøvrig: CRIStin , som arbeider med flere oppgaver relatert til forskningsdokumentasjon og tilgang til forskningsinformasjon. Dette ansvaret er gitt fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet og dekker universitets- og høg­skole­sektoren, institutt­sektoren og helseforetakene. 

Fag- og forskningsartikler  innen Kompetansesenterets ansvarsområder publisert på norsk ( i norske tidsskrifter) finner du på denne lenken

På NORA (Norwegian open access research archive) kan du på denne lenken finne forskningsrapporter og aktuelle oppgaver på masternivå; og dette er en lenke til fagfellevurderte publikasjoner innen demens/alderspsykiatri

Norsk Geriatrisk forening har på sin webside en oversikt :  Norske geriatriske doktoravhandlinger