Ledelse

Administrasjonssjef

 

Forskningssjef

Assisterende forskningssjef

Konst. fagsjef alderspsykiatri

Fagsjef

Funksjonshemning 
Utviklingshemning 

Informasjonssjef

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse)

Aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Vi bidrar med kompetanseoppbygging og veiledning til hele helsetjenesten, både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, til andre tjenesteytere, brukere (pasienter og pårørende) og befolkningen for øvrig. Aldring og helse har en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter, eget forlag og bibliotek. Vi tilbyr kurs, sammensatte opplæringsprogrammer og driver fagskole. Formidling av kunnskap skjer i tillegg gjennom vårt tidsskrift Demens & Alderspsykiatri og via våre digitale plattformer.

 

Alderspsykiatri
Eldre med psykiatriske problemer utgjør en økende del av behandlingsoppgavene for primærhelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten innen alderspsykiatri har et særlig ansvar i å bistå kommunene. Behovet for økt kompetanse, rådgivning, forskning og utviklingsarbeid er omfattende og Aldring og helse koordinerer samarbeidsprosjekter og forskning på dette feltet.

Demens
Det er omkring 78 000 personer med demens i Norge. Aldring og helse skal videreutvikle og evaluere tilbudet for dem og deres pårørende. Vi veileder og gir råd i forbindelse med utvikling og utprøving av nye modeller for behandling og omsorg.

Funksjonshemning og aldring
Det er begrenset kunnskap om levekår, livssituasjon og behov blant personer med nedsatt funksjonsevne ved aldring og i alderdommen. Vår målsetting er å være med på å øke kunnskapen innen dette feltet, formidle informasjon og bidra til at det blir utviklet bedre tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne som blir eldre.

Utviklingshemning og aldring
Det er i dag flere personer med utviklingshemning som opplever å bli gamle enn det var for bare få tiår siden. Aldring og helse har som målsetting å spre kompetanse, formidle kunnskap og informasjon samt bidra til at det utvikles bedre tjenester for eldre mennesker med utviklingshemning.

Forsknings- og utviklingsarbeid
Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er en prioritet for alle fagområder i Aldring og helse. Ved å samkjøre FoU-arbeid med opplæringstiltak, kurs- og forlagsvirksomhet, sikrer vi en kort vei fra resultat til implementering.  FoU-arbeidet er finansiert både fra eksterne kilder og egne midler. Et hovedmål ved FoU-arbeidet er å bygge nettverk med sentrale nasjonale og internasjonale miljøer på våre fagområder.

Informasjon, veiledning, utdanning

bibliotek bøker.jpg

Bibliotek
Aldring og helse har bygget opp et omfattende bibliotek over aktuelle tidsskrifter, rapporter, bøker, utredninger, fagartikler, mastergradsoppgaver og doktorgradsarbeider. Biblioteket veileder i innhenting av relevant litteratur innenfor våre fagområder.

Forlag
Vi har eget forlag som gir ut rapporter og fagbøker. Bøkene markedsføres og selges direkte fra Aldring og helse. Bøkene er registrert i Bokbasen og kan bestilles i bokhandel.

Kurs og konferanser

Geir Selbæk åpning demensdagene 2014
Aldring og helse har omfattende kursvirksomhet over hele landet. Våre nasjonale kurs og konferanser er primært rettet mot personell i kommunal helse- og omsorgstjeneste og i spesialisthelsetjenesten. De dekker et bredt spekter av temaer, med varighet alt fra dagsarrangementer til tredagers kurs. Alle våre kurs og konferanser er meritterende og søkes forhåndsgodkjent av de ulike fagforbundene.

Utdanning
Aldring og helse har egen fagskole med yrkesrettet videreutdanning for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeider; ABC-modellen med tverrfaglige studiegrupper på arbeidsplassen, og helsefagarbeiderutdanning som bygger på ABC-modellen og gir deltakerne mulighet til å ta fagbrev.  

Demens 3-2014 WEB-Trans.pngTidsskrift
Tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri kommer ut fire ganger i året. D&A er medlem av Fagpressen.

 

Historikk
Et stortingsvedtak i 1995 førte til at det som da fikk navnet Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens ble opprettet i 1997. Kompetansesenteret bygde på to statlige utviklingsprogrammer om henholdsvis aldersdemens og alderspsykiatri fra begynnelsen av 1990-tallet.

Kompetansesenteret (nå kompetansetjenesten) ble plassert to steder: Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål og Psykiatrien i Vestfold HF (begge i Helse Sør-Øst RHF).

Fra 1999 har Aldring og helse organisert et utviklingsprogram om funksjonshemning og aldring og i 2003 fikk vi ansvar for oppbygging og drift av et nytt utviklingsprogram om eldre personer med utviklingshemning.

Fra 2012 ble vi godkjent som kompetansetjeneste for alderspsykiatri.

(Se Kontakt oss for adresser)

Foto: Martin Lundsvoll