Årsmelding 2015 - Kortversjon

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal bygge opp og spre kompetanse innen fagområdene demens, alderspsykiatri, aldring og utviklingshemning og aldring og funksjonshemning. Vi retter oss mot både primær- og spesialisthelsetjenesten, helsepersonell, pasienter og pårørende, og driver omfattende forsknings-, utviklings- og undervisningsvirksomhet for å øke kunnskapen på våre felt. (Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll)

 

Forskning

Gjennom flere år har det vært lite forskning innenfor fagområdene til Aldring og helse. I tillegg har forskningen som har vært gjennomført fått relativt liten oppmerksomhet. Dette er i ferd med å endre seg, særlig innenfor fagområdet demens. Dette er i stor grad et direkte resultat av forskning ved Aldring og helse, men også et flerårig arbeid med å bygge opp forskningsnettverk på tvers av helseregionene. Fordi vi har omfattende undervisningsvirksomhet, eget forlag og tidsskrift, er det kort vei fra forskningsresultater til implementering i klinisk praksis på alle nivåer. Innenfor våre fagområder har spesialisthelsetjenesten et særlig ansvar for å bidra til gode tjenester for eldre i kommunene. Dette avspeiler også forskningsaktiviteten vår. Vi gir et omfattende bidrag til utarbeiding av nasjonale retningslinjer og veiledere, både innenfor området demens og alderspsykiatri. Vi bringer resultater og erfaringer fra forskningen inn i dette arbeidet.

Aldring og helse har tatt initiativ til og skal drive et landsdekkende forskningsnettverk i alderspsykiatri, og sitter i styringsgruppen for Alderspsykiatrisk forskningsnettverk for Telemark og Vestfold. Aldring og helse er med i arbeidsgruppen som utreder muligheten for å inkludere en særskilt kartlegging av helse hos eldre i HUNT-4, som finner sted i 2017. Det siste året har det vært arbeidet for å etablere flere forskningsprosjekter der deltagere fra Helse Nord deltar. Det har ført til at to avdelinger fra Helse Nord har gått inn i Norsk demensregister og at to avdelinger fra Helse Nord ønsker å gå inn i kvalitetsregister for alderspsykiatri så snart konsesjonsendring er godkjent av Datatilsynet. Dette vil gi et godt grunnlag for å etablere forskningsprosjekter der Helse Nord er involvert. I 2015 er Helse Nord involvert i seks pågående forskningsprosjekter ved Aldring og helse.

Aldring og helse er engasjert i en rekke internasjonale samarbeidsnettverk innen forskning og fagutvikling.

Sammen med Helsedirektoratet deltar Aldring og helse i et nordisk demensnettverk, vedtatt av Nordisk ministerråd og administrert av Nordens Velferdssenter. Konstituerende oppstartsmøte var på Island i mai 2015. Norge hadde formannskapet i fjor. Det er etablert en overordnet koordinerende arbeidsgruppe og undernettverk på feltene innvandring og demens, utviklingshemning og demens og velferdsteknologi og demens. Mandat for undernettverkene ble vedtatt i møte i Danmark høsten 2015.

Sammen med Helsedirektoratet er Aldring og helse oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet som ‘participant’ i EU-kommisjonens Joint action on Dementia. Det er definert 4 arbeidspakker, og Aldring og helse deltar i 2; a)Diagnose til rett tid og oppfølging etter diagnose, samt b) Heldøgns omsorg. Arbeidspakken om heldøgnsomsorg har vi tatt lederansvar for, ved prof. Øyvind Kirkevold. 2015 har blitt brukt til å videreutvikle prosjektbeskrivelse og budsjett. Det har vært avholdt 1 møte i Luxembourg. Kommisjonen godkjente søknaden for Joint action on dementia desember 2015. Prosjektet har kick-off i mars 2016.

Aldring og helse er også involvert i Joint action on frailty. Her har vi en mer passiv rolle som deltaker i en arbeidspakke.

Sammen med Helsedirektoratet er Aldring og helse oppnevnt av helse- og omsorgsdepartementet som Norges representanter i gruppen for EU Governmental Experts on Dementia. Det har vært avholdt to møter i denne gruppen i Luxembourg i 2015.

Undervisning

I 2015 har vi vektlagt nasjonale dagskurs og konferanser i de større byene. I distriktene arrangerer Aldring og helse andre prosjektkurs og ABC-modellen (se under) med fagseminar. I 2015 inngikk vi et undervisningssamarbeid med Diakonhjemmet Høgskole. Samarbeidet innebærer at en del av kursene våre om demens kan bygges på til et mastergradsemne «Eldre og demens», som gir 10 studiepoeng. Vi har bidratt som teknisk arrangør for Den 6. norske geriatrikongressen og bistod programgruppa med gjennomføringen av arrangementet. I tillegg har vi deltatt i arrangementskomitéen for planlegging og gjennomføring av EUGMS-kongressen (European Union Geriatric Medicine Society) som i 2015 ble arrangert i Oslo 16.-18. september. Sammen med Dansk Videnscenter for demens og Svensk Demenscentrum arrangerer vi den tredje lederkonferansen for ledere i demensomsorg. Konferansen avholdes i Oslo i oktober 2016.

Aldring og helse utgjør sammen med Norsk selskap for aldersforskning, Norsk geriatrisk forening, NOVA og Folkehelseinstituttet organisasjonskomiteen for 24. nordiske kongress i gerontologi som skal være i Oslo i 2018.

ABC-modellen

Som et ledd i Demensplan 2015 har vi hatt ansvar for utvikling og implementering av Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC. Det er et omfattende studiemateriale for bedriftsintern opplæring i helse- og omsorgssektoren. Opplæringen gjennomføres med tverrfaglig sammensatte refleksjonsgrupper i den enkelte kommune, og halvårlige fagdager regionalt. Ved utgangen av 2015 deltok 410 kommuner i satsingen. 21.849 deltakere var registrert ved årsskiftet. Arbeidet med skriving og revidering av flere påbyggingspermer til Eldreomsorgens ABC er ferdigstilt i 2015: ABC Psykiske sykdommer i eldre år, Geriatri og Funksjonshemning og aldring er alle påbyggingspermer til Aldring og omsorg.

Studieheftet Demens og velferdsteknologi er ferdigskrevet, og tas inn i revidert utgave av Demensomsorgens ABC perm 2.

Vi viderefører på oppdrag fra Helsedirektoratet arbeidet med å ferdigstille studiematerialet og planlegge implementering av Mitt Livs ABC, beregnet for personale som arbeider med personer med utviklingshemning. Det utvikles et elektronisk registreringssystem som vil forenkle påmelding, rapportering og statistikk. Vi arbeider også med digitalisering av studiematerialet og digitale tilleggsressurser til materialet.

I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg utvikler vi ABC Musikkbasert miljøbehandling i eldre- og demensomsorg.

På oppdrag fra Kompetanseløftet 2015 har vi utviklet og driver et studietilbud for ufaglærte der målet er fagbrev som helsefagarbeidere. Ved årsskiftet var 495 deltakere registrert i opplæringen, 204 deltakere har bestått tverrfaglig eksamen Vg3 i helsearbeiderfaget og av dem er det 103 som har bestått fagprøven og er helsefagarbeidere.

Demensplan 2015

I siste del av demensplanperioden har Aldring og helse holdt kurs og gitt veiledning om utredning av demens i kommunehelsetjenesten, og om etablering og drift av demensteam. Vi har avholdt en årlig demensteam-konferanse og revisjon av utredningsverktøy og en håndbok for utredning i kommunehelsetjenesten. Vi har gjennomført kurs og veiledning i etablering og drift av dagaktivitetstilbud og holdt en erfaringskonferanse. Vi ga ut boken En dag og en reise sammen med Kirkens Bymisjon, samt hefter om Fysisk aktivitet og Ernæringsarbeid i dagaktivitetstilbudene i 2015. For personer med demens og deres pårørende er det gjennomført samtalegrupper og/eller pårørendeskole i 289 kommuner. Vi har arrangert helgesamlinger for ungdom (Tid til å være ung) og for yngre personer med demens og deres partnere (Møteplass for mestring) i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen. Vi har laget en animasjonsfilm rettet mot barn som er pårørende til en forelder med demens. Vi har laget et eget nettsted for barn og ungdom som er pårørende. Vi gjennomførte den første landskonferansen for pårørende til personer med demens.

Demensplan 2020

Planen ble lansert av helse- og omsorgsminister Bent Høie på våre Demensdager. Vi har deltatt i Helse- og omsorgsdepartementets arbeidsgruppe for utvikling av denne planen sammen med Helsedirektoratet og brukerorganisasjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Fagskole

Aldring og helse har eget nasjonalt fagskoletilbud med to studieretninger: Demensomsorg og alderspsykiatri (DA) og Utviklingshemning og aldring (UA). Fagskolen startet med DA-tilbudet i 2008, UA-tilbudet startet i 2013. Begge fagskoletilbudene er NOKUT-godkjent og gjennomføres som en helårsenhet fordelt på to år. I 2015 ble de første 14 kandidatene i studieretningen UA uteksaminert, i studieretningen DA ble det uteksaminert 20. Gjennomføringsprosenten var på 85 %. Kandidatene får graden Vocational Diploma og 60 fagskolepoeng.

Veiledning, rådgivning og informasjonsdeling

Innenfor alle våre fagområder driver vi omfattende veiledning og rådgivning. Våre tjenester er tilgjengelige for spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, planleggere av helsetjenester, frivillige og brukere (pasienter og pårørende). Vi formidler ny kunnskap gjennom våre nettsider, Facebook og Twitter. Våre medarbeidere tar imot henvendelser på telefon og mail. De reiser ut og gir råd og veiledning til kommuner og andre aktuelle, for eksempel i forbindelse med oppstart av nye tilbud til pasienter innenfor våre fagområder, og de deltar på lokale møter og arrangementer, både på fylkes- og kommunenivå.

Aldring og helses bibliotek og litteraturtjeneste brukes hyppig av forskere, studenter og fagfolk fra hele landet. I 2015 mottok biblioteket om lag 350 informasjonshenvendelser, hadde ca. 1100 utlån og hentet inn 800 tidsskriftartikler. Biblioteket gjennomført omlag 800 litteratursøk for egne ansatte og for eksterne brukere. Forlaget Aldring og helse ga i 2015 ut i alt 12 publikasjoner, læremidler, temabøker og rapporter. Vi ga ut to nye undervisningsfilmer. I alt formidlet forlaget 24615 publikasjoner. Av dette var 6017 studiepermer i ABC-serien. I tillegg solgte vi 2070 undervisningsfilmer og lydbøker.

Fagtidsskriftet D&A utkom fire ganger i 2015. Opplaget har vært 2100, antall abonnenter er ved årsskiftet er 1400. Tidsskriftet publiserte i 2015 sin første vitenskapelige artikkel. Det er et viktig skritt på veien mot godkjenning som Nivå 1-tidsskrift.

Aldring og helses nettsider hadde 580 885 sidevisninger i 2015. Det var 106 969 unike brukere som besøkte sidene.

Aldring og helse Facebook-side hadde 1962 likerklikk ved utgangen av 2015.

Ansatte i Aldring og helse har holdt 47 (herav 6 vitenskapelige og 41 faglige) muntlige presentasjoner og presentert 14 postere på nasjonale og internasjonale konferanser og kongresser.

Kvalitetsverktøy

  • Kvalitetsregister i alderspsykiatri, 2011, Register med nasjonal dekningsgrad
  • Biobank, knyttet til Nasjonalt kvalitetsregister demens, lokalisert ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, 2009, Biobank
  • Nasjonalt kvalitetsregister for demens, 2013, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Aldring og helse har ansvar for Nasjonalt kvalitetsregister for demens. I alt 25 poliklinikker fra Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord, som driver demensutredning, deltar med innsamling av data. Registerets formål er å kvalitetssikre og videreutvikle utredningsverktøy for bruk i demensutredning, skape ny kunnskap om diagnostikk, forløp og behandling av demens, samt å identifisere risikofaktorer for demens, de enkelte demenstyper og nevropsykiatriske symptomer ved demens.

Det er så langt samlet inn data fra om lag 4 600 pasienter. Nasjonalt kvalitetsregister for demens har ikke som formål å evaluere behandlingsresultater, men å evaluere kvaliteten på utredning av demens.

Aldring og helse har overtatt ansvaret for Kvalitetsregister i alderspsykiatri, som ble startet av et forskningsnettverk ved Oslo universitetssykehus, Diakonhjemmet Sykehus, Akershus universitetssykehus, Vestre Viken HF (Lier) og NKS Grefsenlia. Formålet med dette registeret er å kvalitetssikre tjenesten til alderspsykiatriske pasienter og sikre gode og enhetlige prosedyrer for utredning og behandling. Det er sendt søknad om overføring av konsesjon fra Diakonhjemmet til Oslo universitetssykehus ved Aldring og Helse.

Nasjonale retningslinjer/veiledere

Aldring og helse er involvert i Helsedirektoratets arbeid med nasjonal retningslinje for demens. Vi har fagleder for begge gruppene arbeidet er delt inn i: «utredning og medisinsk behandling» og «oppfølging». I tillegg er flere medarbeidere med i den sentrale arbeidsgruppen og deltar på andre måter.

Oppgaver og resultater

Overvåke og formidle behandlingsresultater

I tillegg til å drifte to kvalitetsregistre og en biobank, beskrevet under Kvalitetsverktøy, gjennomførte vi i 2014 en Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i alle norske kommuner på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kartleggingen ble publisert i august 2015.

Delta i forskning og etablering av forskernettverk

I alt 25 forskningsprosjekt har vært under arbeid i 2015. 16 med deltakelse fra flere helseregioner eller med avtalefestede internasjonale partnere i nordiske land. Medarbeidere har vært hoved- eller medforfattere på i alt 46 vitenskapelige artikler. Vi har 11 PhD-stipendiater, 4 postdoktor-stipendiater og fire professorer.

Likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester

Vi jobber systematisk med å sikre likeverdig tilgang til våre tjenester. Vi har opparbeidet et omfattende nettverk både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Fylkesmannsembetene er samarbeidspartnere for å spre informasjon om prosjekter vi har på oppdrag fra Helsedirektoratet. Våre samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten bidrar med å gjøre oss kjent i kommunene. Gjennom samarbeid med høgskoler og universiteter blir våre tjenester gjort kjent for studenter og ansatte der.

Informasjon om kurs og konferanser sendes til landets kommuner både elektronisk og som kurskatalog i papir. Mange får kjennskap til våre tjenester gjennom fagtidsskriftet Demens & Alderspsykiatri. Vi har informasjon tilgjengelig på nett. Vi er i gang med et arbeid for å oppgradere nettsidene. Vi arbeider videre med å digitaliserer tjenestene våre ytterligere i 2016, både for å gjøre tjenestene lett tilgjengelige på digitale medier og for å utvikle tilbud til ulike målgrupper. Vi har i 2015 benyttet sosiale medier på en ny og systematisk måte, og ser at det gir stor spredning av vår kompetanse og bidrar til å lede mange inn til våre nettsider.

Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis

Vi planlegger sammen med Helsedirektoratet implementering av nasjonal retningslinje om demens og nasjonal veileder i alderspsykiatri. På oppdrag fra Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet bidrar vi gjennom egen forskning og vurdering av eksisterende forskning til kunnskapsgrunnlaget for nasjonale retningslinjer og planer innenfor våre fagområder. Dette kunnskapsgrunnlaget sprer vi også gjennom våre kompetansehevingstiltak.

Etablere faglige referansegrupper

Den faglige referansegruppen for Aldring og helse er utvidet. Jorunn Helbostad går inn i stedet for Olav Sletvold fra Helse Midt-Norge. Hun er også valgt som leder av referansegruppa. Via de regionale brukerutvalgene er Astrid A. Daniloff oppnevnt som brukerrepresentant. Ingrid Haug-Olsen fra Trondheim kommune representerer kommunehelsetjenesten. Fra tidligere besto referansegruppen av Wenche Frogn Sellæg som representant for Nasjonalforeningen for folkehelsen, gjennom sitt verv som frivillig tillitsvalgt i organisasjonen, Bernhard Lorentzen fra Helse Sør-Øst, Cathrine Arntzen fra Helse Nord og Marianne Nielsen fra Helse Vest.

Bygge opp og formidle kompetanse

Vi har utarbeidet en kompetansespredningsplan som ligger tilgjengelig på våre nettsider. Kompetansespredningsplanen synliggjør organisereringen av kompetansespredningsarbeidet, kompetansespredningstiltakene og virkemidlene/metodene overfor de ulike målgruppene.

Bidra i relevant undervisning

Aldring og helse arrangerte i 2015 33 kurs/konferanser med til sammen 401 forelesningstimer og 2964 deltakere. Kursene har vært innenfor alle våre fagområder og har vært arrangert i alle deler av Norge.