Leder ABC drift 

Les mer

Konsulent | Kontor- og forskningsstøtte

Les mer

Konsulent | Kontor- og forskningsstøtte

Les mer

Prosjektmedarbeider | ABC-satsingen

Les mer

Prosjektmedarbeider 

Les mer

ABC-opplæring

ABC-opplæringen er virksomhetsintern kompetanseutvikling for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper og halvårlige fagseminar.

Fra 2007 til desember 2015 har mer enn 22 000 ansatte i over 400 kommuner gjennomgått studiemateriellet for Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC.

I Demensplan 2020 videreføres ABC-opplæringen

«Helse- og omsorgsdepartementet vil videreutvikle og spre Demensomsorgens ABC og Miljøbehandlingens ABC til ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målet er å styrke kompetansen om demens hos ansatte i sektoren.»

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse organiserer arbeidet med implementering av opplæringen i kommunene på oppdrag fra Helsedirektoratet. Arbeidet utføres i samarbeid med utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, alderspsykiatriske og geriatriske spesialisthelsetjenestemiljøer, kommunale kompetanse- og ressurssenter og fylkesmannsembetene. Kommunene har mulighet til å søke Fylkesmannen om kompetanse- og innovasjontilskudd. Se mer om Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd på Helsedirektoratets nettside.

Fra høsten 2016 vil flere fagområder i ABC-opplæringen tilbys ved oppdrag gitt fra Helsedirektoratet:

  • Demensomsorgens ABC – tre permer a 11-13 faghefter og to fagseminar
  • Eldreomsorgens ABC – fire permer a 11-13 faghefter og to fagseminar
  •  Musikkbasert miljøbehandling – en perm a seks faghefter og ett fagseminar
       - integrert bruk av musikk, sang og bevegelse i eldre- og demensomsorg
  • Mitt livs ABC starter med en hovedperm på 10 faghefter som pilot i Vest-Agder høsten 2016 og med oppstart i resten av landet våren 2017. Fordypningspermen med 10 faghefter kommer et år senere
       - opplæring beregnet for personell som arbeider i tjenestene til personer med utviklingshemming

ABC-opplæringen vil også utvikles med digitalt opplæringsmateriell og web baserte ressurser som filmer, Quiz mm til bruk i ABC-gruppene, samt elektronisk registrering av deltakere og gjennomføring.

Ny ABC-opplæring høsten 2016
Musikkbasert miljøbehandling er et nytt opplæringsprogram for å forbedre omsorgen for demensrammede og andre sårbare grupper basert på musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer. Programmet inngår i regjeringens nye handlingsplan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i helse- og omsorgstjenestene: Kompetanseløft 2020. Satsningen er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Det er ikke nødvendig med forhåndskunnskap innen sang og musikk for å ta ABC musikkbasert miljøbehandling modul 1, modul 2 og modul 3, som kan tas uavhengig av hverandre.

Klikk på logoen under for å komme til egen nettside for musikkbasert miljøbehandling:

  musikkbasert_logo.jpg

 

 

 

ABC-bevis
Det gis et ABC-bevis per perm hvis deltakerne dokumenterer at heftene er lest og at de har minst 80 prosent fremmøte ved gruppesamlinger og seminarer samlet.

Hvordan komme i gang med ABC-opplæring
Ta kontakt med Aldring og helse på ABC@aldringoghelse.no eller telefon 33 34 19 50 for mer informasjon. Vi og samarbeidspartnere over hele landet tilbyr informasjonsmøter med ledere og personell som er interessert i å delta i ABC-opplæringen.

Utdypende informasjon om den enkelte ABC-opplæring finner du i menyen til venstre.

For bestilling av opplæringsmateriell kan du hente bestillingsskjemaer og mer informasjon i menyen til høyre

Se også informasjon på:

 www.mittlivsabc.no