Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog)

For å øke kunnskap om diagnostikk, utredning og behandling av kognitive symptomer og demens tok Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (Aldring og helse) og Alderspsykiatriske fag- og forskningsnettverk Telemark Vestfold (TeVe) i 2007 initiativ til å opprette et kvalitets- og forskningsregister for pasienter som ble utredet ved poliklinikker i spesialisthelsetjenesten i helse Sør Øst. Flere helseregioner og sykehus ønsket deltagelse.

 

I april 2013 fikk registeret status som nasjonalt kvalitetsregister for demens.

Ved utgangen av 2016 deltar sykehus fra alle helseregionene med levering av data til registeret. I 2016 endret registeret navn fra Norsk Demensregister til Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog). Bakgrunn for navneendring var at pasienter vegret seg til å skrive under på samtykker om deltagelse i et demensregister i tidlig fase av en utredning. Noen av pasientene ender heller ikke opp med å få en demensdiagnose.

Faglig ansvarlig: Geir Selbæk
Prosjektleder: Marit Nåvik
Prosjektmedarbeider: Lisbeth Dyrendahl Høgset